Кадыкшылым  аайы биле сентябрь айда республиканын кайгамчык чараш бойдустуг  булунунда  турар «Серебрянка» санаторийинге дыштаныр аас кежиктиг  болдум.  2016 чылда дыштанган санаторийимде оскерилге чаартылгаларнын ковейин эскерип,  эжиктен- не уткуп турар чараш чечек -чимис, чонга эптиг кылдыр  чаартыкшыткан регистратура, инвалид чонга кирерде «пандус» деп чаданын чаражын, эптиин  дээш, ишти-даштында оскерилгелер, чылыг чырык орээлдер,  дыштанылга кежээлери, лекция-беседалар  болур  тыва ог хевиринге турзулеп кылган чырык холл  дээн чаартылгалар базым санында.

            Эмненип кадыкты  экижидер, деткиир, дузалаар эмнээшкиннернин шынарынын экизин,  немежип ковудээнин  демдеглевезим арга чок.  Ол бугуну санаторийнин улуг эмчизи  Алисса Алексеевнанага  баштаткан эмчи коллективи  чоннун кадыкшылынга  буян чедирип,   чангыс демниг ажылдап турарын дыштаныкчылар демдеглеп турдулар.  

             Озон, куртар (пиявка) биле эмнээшкин, эмчи физкультуразы, токтар, аппараттар, парафин,  массаж,  ванналар дээш оон даа оске хевирнин   эмнээшкиннерин чонга эптиг байдалдар биле тургузуп каанын магаданчыг.   Эмнедип  турган эмчим- Чодураа Артуровна биче сеткилдиг, кижини эгезинден тончузунге чедир шинчилээш,  процедураларны кадыктын байдалы биле таарымчалап бижип берди.  Массаж кылып турар Аржаана Мерген-Хереловна  хондроз дээн ышкаш аарыгны сыза ундур массажтаар, Чаяна Александровна постуда сестра, кажан даа кээрге ээлдек-эвилен шуптузун кижиге тайылбырлап айтып бээр дээш,  бижиир болза  кызымак ажылдакчылар энмежок.  Аъш-чем  меню биле  черле  катаптавас,  чузун –буру фруктулар, творог, тарак, котлет, голубцы.  «  Кижи бажынга безин мынчаар чемненир эвес» - деп  бир акый дыштаныкчы четиргенин повар уругларга илередип турганынга ковейивис биле демнештивис.

           Анаа дыштанып келген чон биле  инсульт соонда,  соок -даянга кезиишкин эрткен улустарда 1 дугаар каътта эптиг чырык палаталар, эмнээшкинге таарымчалыг байдалдарны  организастап каанын черле ангы демдеглеп турарын,  ол аарыг улустан,  база  чанында ажаап турар кижилерден дыннап келдивис.  Ол аарыг чон биле реабилитация салбырынын эргелекчи эмчизи - Альфия Каадыр-ооловна,  базым санында кады чоруп, оларнын эмнээшкиннеринин шынарын хынап коруп, тайылбырлап турарын кижи коргеш, « бо эмчинин биче сеткилдиин, аарыг кижилеринге хумагалыын магадап,  оочурувус манап оргаш бо ла эскерип келдивис».

        1  дугаар этажка, подвалда конференц залга кино-концерт, база чалап келген артистернин концертерин кежээ бурузунде дыштаныкчыларга  чорудуп турар ажылдакчы-Сардаана, улустун дыштанылгазын культурлуг база спортчу оюннар, КВН дээш кандыг даа солун конкурстар кежээлерин организастап эртирбишаан, санаторийге дыштанылгазын уттундурбас кылдыр сувенир –белектерни , фото чуруктарны даа дыртыргаш, ундуруп сунар болган.  Дыштаныкчыларны 60 Маадырлар музейи, театрга шии-концертче даа санаторий автобузу биле экскурсияны чорудуп бээр,  онзагай ажылдакчыны база демдеглевес арга чок.  Кежээнинне дежурный эмчилер чонга: кадык амыдырал, инсульт, мануалдыг эмнээшкин, шын эмнерни ижери, гипертониялыг чурталга, озон, куртар биле  эмненири  дээн лекцияларны номчуп чорудуп турары неделянын  графигиде азып каан.

        Тыва чонувуска кадыкшылды берип турар санаторийнин оруннары  50, ынчангаш оочурга бижиткеш 2 неделя манадым, оон даа уур манап тургаш эмнедип келген улустар бар болду. Ам даа санаторийивис сайзыраар, оран савазы улгадыр  дээрзинге  бузурээр бис.  Ынчангаш, чонун кадыкшылын деткиир, кадык амыдыралды нептередир деп  ажылды  чорудуп турар, Тыва республиканын Чазаанга,  кадык камгалал яамызынга болгаш улуг эмчи Алисса Алексеевнага тыва чоннун мурнундан четтиргенивисти  илередип, могейдим.

                                                                                   Куш ажылдын хоочуну Ижи О.М