«Серебярнкага» санаторийге сентябрь 11-ден дыштанып, эмненип эгелей бердивис. Хулээп алган хунунден тура ажылдакчыларнын эвилен-ээлдек хамаарылгазын  эскердивис. Шупту эмчилер-даа, сестралар-даа, санитаркалар-даа улуска дыка сагыш човангыр. Сентябрь 12-нин хунунден тура чиннээшкиннерни, эмнээшкиннерни эгелей бердивис, таарзындывыс. Столоваянын чеми чаагай, амданныг-дыр.

Ынчалза-даа хой улус аразынга дувуренчиг байдал ундурер, ыыткыр чугааланып, хыйланып олурар, шупту-ла чувеге таарзынмас улустар база бар-дыр, биске, чанында улуска, дыка берге-дир! Бир эвес манаа таарзынмас болза, биске шаптыктавайн, оскээр эмненип, дыштанып алыр аргазын коорун диледивис.

Бо чагааны "Серебрянка" санаторий-профилакторийнин улуг эмчизи А.А. Шимитке болук дыштаныкчылардан: Ольга Ижи, Чечекмаа Сагды, Мария Оюн, Наталья Куулар, Чечек Успун, Римма Боодей, Саяна Иргит, Ефросиня Сат бидип кииргеш, хоолгазын "Шын" солунче чоруткан.